Премини към основното съдържание

Община Симитли днес спечели пореден важен проект - изгражда фотоволтаични системи на обществени сгради

По процедура Енергийна ефективност“ на ПРСР 2014 – 2020 г. в  три детски градини в Симитли, Крупник и Долно Осеново, във физкултурния салон в Крупник и административната сграда на общинска администрация – Симитли ще се доставят и монтират фотоволтаични инсталации за собствено потребление.

 „Изграждане на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия за собствени нужди на общински сгради на територията на община Симитли, в които се предоставят обществени услуги" е проектното предложение на Община Симитли, което е сред одобрените за финансиране по процедура Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

По проекта се предвижда да бъдат извършени доставка и монтаж на Фотоволтаични инсталации за производство на енергия за собствени нужди на общински сгради на територията на община Симитли, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. Предвидените дейности за изпълнение са заложени като задължителни мерки в Докладите за обследване за енергийна ефективност на сградите, а именно ЕСМ – енергоспестяване Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация за собствено потребление за следните обекти -  Детска градина „Радост“,  филиал Център– гр. Симитли“, Административна сграда на общинска администрация – община Симитли, Детска градина „Радост“ филиал – с. Крупник,  Детска градина – с. Долно Осеново и Физкултурен салон към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Крупник.

Стойността на проектното предложение на общината е за 514 433.29 лева, с плануван срок на изпълнение 24 месеца.     

Подпомагането по процедурата BG06RDNP001-7.020 “Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ от ПРСР 2014 – 2020 г. е насочено към постигане на целите на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. Националният план за действие по енергийна ефективност, задължава собствениците на сгради за обществено обслужване – държавни и общински администрации, да извършват управление на енергийната ефективност чрез изпълнение на програми, дейности и мерки за повишаването и.

Финансирането през проведения през 2018 г. прием на проекти за дейността енергийна ефективност беше насочен към 39 от общо 232 общини на територията на селските райони в страната за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги. Много обществени сгради в селските райони не отговарят на минималните изисквания за енергийна ефективност.

Подобрената инфраструктура на обществените сгради би предоставила възможност за развитие на икономиката, чрез предоставяне на по-качествени обществени услуги в селските райони, създаване на по-добра среда за работа, а също да бъдат постигнати приоритетите на ЕС за осигуряване на чиста и зелена енергия.