Премини към основното съдържание

В Симитли може да се запишете за срочна служба в доброволния резерв

 

Ето че след дългото очакване, стартира втората кампания за записване за срочна служба в доброволния резерв /така наречената доброволна казарма/.

 

Със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани както следва:

 

- в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново –120 длъжности

 

 - във факултет по „Артилерия,ПВО и КИС” гр. Шумен –30 длъжности

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 

1. да имат завършено най-малко основно образование;

2. да са годни за служба в доброволния резерв;

3. да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;

4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. да нямат друго гражданство;

7. да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;

8. да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

 

Срочна служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца и включва последователно преминаване на следните етапи:

 

1. начална военна подготовка;

2. специална военна подготовка;

3. изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили;

 

Срочната служба в доброволния резерв ще започне от 07.09.2022 г. За времето на срочната служба в доброволния резерв резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание /1016 лв +добавки/,както и платен отпуск 8 дни за целият курс на обучение. За останалите превилегии и подробности можете да се обърнете към посочените контакти.

 

Кандидатите за посочените по-горе обявени длъжности да подадат заявление чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 06.07.2022 г.

 

 За контакт и информация за конкурса: 

 

- Военно окръжие II степен-Благоевград- (073) 88 51 05 

- офис за военен отчет в община Симитли – 0886 27 77 34 

- представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет във всяка община в областта.

 - интернет сайтове; -на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg