Премини към основното съдържание

В Деня на детето, Община Симитли подписа нов проект, свързан с изграждане на детски кът

Днес, в деня, в който отбелязваме Деня на детето, кметът на Община Симитли – Апостол Апостолов, подписа нов проект, свързан със създаването на детски кът.


Проектът, с наименование ,,Създаване на детски кът на работното място ,,Радост““ е по Процедура №BG05M9OP001-1.096 - ДЕТСКИ КЪТОВЕ, Приоритетни оси: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.


Проект „Създаване на детски кът на работното място "Радост"“ е насочен към осигуряване на социални придобивки за служителите на община Симитли – детски кът за целодневна и почасов грижа за деца, с цел по-доброто съвместяване на професионалния с личния им живот.

Изпълнението на планираните дейности ще подпомогне родителите в грижите за децата им и ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация. От друга страна ще имат принос за повишаване производителността на труда в общинската администрация, като се намали броя на отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите родители, включително и непрекъснатостта на работните процеси. По проекта е планувано да бъдат осигурени социални придобивки за служителите на община Симитли чрез адаптиране и оборудване на помещение за полагане на почасови грижи за деца. За целта е планиран текущ ремонт на помещението, осигуряване на санитарен възел, климатизация, обзавеждане на две зони за деца от 3 до 7 г. и от 8 до 12 г., отговарящи на изискванията за безопасност и достъпност. За извършване на целодневно и почасово полагане на грижи за деца от 3 до 12 годишна възраст ще бъде сформиран екип от 4 обучени служители, назначени на длъжност „Детегледачка“. Подбраните по предварително установени критерии и процедура за подбор, безработни лица ще преминат обучение в рамките на 150 часа, свързано с  придобиване на познания за развитието на детето, неговия дневен режим и специални нужди, организиране на занимания и други. 

Детският кът с наименование по проекта „Радост“, ще предоставя почасово и целодневно полагане на грижи на 20 деца от 3 до 12 годишна възраст, чиито родители са служители на община Симитли. Така ще осигурим възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите ни, включително за тези, които изпитват затруднения с осигуряване на грижи за техните деца при настъпване на форсмажорни обстоятелства.

Новият договор за БФП №BG05M9OP001-1.096-0072-C01 се подписа между Министерство на труда и социалната политика в качеството на Управляващ орган за ОПРЧР и Община Симитли – в качеството й на бенефициент. Проектът e на стойност 102 461.86 лева - безвъзмездна финансова помощ, със срок за изпълнение - 18 месеца.


Основната цел на проекта е  осигуряване и създаване на възможност за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите на община Симитли, чрез осигуряване на кът за целодневно и почасово полагане на грижи за деца от 3 до 12 годишна възраст на работното място. Специфичните цели на проекта са: 1) Адаптира и оборудва помещение, общинска собственост, за организиране на Детски кът „Радост“ за полагане на почасови грижи за деца.2) Осигуряване на заетост на 4 безработни лица от община Симитли за 12 месеца на длъжност „Детегледачка“.3) Осигуряване на квалифицирано целодневно и почасово полагане на грижи за децата от 3 до 12 годишна възраст на работниците и служителите на община Симитли. 
Предоставянето на социалната придобивка детски кът е пряко свързана с една от основните функции на управлението, а именно мотивирането. Мотивацията на служителите като процес е насочена към създаване на ангажирано отношение към работата, готовност да се полагат усилия за постигане на целите, стремеж пълноценно да се използват предоставените ресурси, многопластов интерес за изпълняване на работата упорито за високи постижения и в същото време да се изживява чувство на гордост и радост от извършената работа. В резултат на постигането на желаното състояние ще се осигури по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на заетите родители и по-висока ефективност на общинската администрация. 

Плануваните проектни дейности са в пълно съответствие с целите на процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ и допринася за постигане целите на: ПО 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места на ОПРЧР 2014-2020; П ІV. Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и подобряване качествата на урбанизираната среда на ПРП на ЮЗР до 2020 г.; П 1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила и П 3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал на Национална програма за развитие на България 2020; П 2. Подобряване качеството на живот от ОСР на област Благоевград до 2020 г. и ПО1: Подобряване условията и качеството на живот на ОПР на община Симитли до 2020 г.