Премини към основното съдържание

НАПОМНЯНЕ! Всички собственици трябва да декларират новопостроени си сгради – завършени до „груб строеж“

строеж, груб строеж, декларация по чл.14, ал. 2 от ЗМДТ, МДТ

Община Симитли напомня на всички граждани и собственици на имоти на територията на Общината да декларират своите имоти. 

Във връзка с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси и Закона за устройство на територията, всички собственици на новопостроени сгради или сгради в груб строеж трябва да декларират своите постройки подавайки декларация по чл.14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

Декларацията по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подава за новопостроена сграда, завършена в „груб строеж“ и на самостоятелните обекти в нея, подлежаща на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

Декларацията се подава в двумесечен срок от завършване на сградата в груб строеж от възложителя на строежа, който съгласно ЗУТ е: собственикът на имота; лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот; лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Подадените данни от един възложител ползват останалите възложители.

Общинското ръководство апелира всички собственици, които все още не са предприели действия да го направят, тъй като от началото на месец март ще започнат проверки и ще бъдат санкционирани собствениците, при които се установят нарушения и нередности.

Декларираните сгради, построени до 63%, а именно сградите, за които е издаден Акт образец 14, няма да подлежат на облагане с данък, но пропускането на тяхното деклариране в срок ще бъде санкционирано. 


    Необходими документи за деклариране на такъв вид сгради са:
•    Декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ;
•    Документ за собственост;
•    Скица на поземлен имот;
•    Удостоверение за наследници /при наследство/
•    Удостоверение за степен на завършеност;
•    Акт образец 14;
•    Обяснителна записка Част „Архитектура“;
•    Пълномощно /при необходимост/.

 

Всички граждани и собственици на имоти на територията на Общината, могат да получат повече информация в отдел „Местни данъци и такси“ към Общинска администрация – Симитли.