Премини към основното съдържание

Кой обект се счита за "заварен строеж" и какви са стъпките за правилното узаконяване

заварен строеж, строеж, правила

Как може да бъде узаконена сграда преди 2003 година? Със сигурност много хора са изправени пред проблеми, които касаят неузаконени сгради или наследствени имоти, които не са с всички необходими документи за собственост и деклариране. В тази връзка Ви предоставяме информация, която ще Ви бъде полезна в отговорите на много въпроси.

Въпросът касае приложението на § 21 от Заключителните разпоредби на ЗУТ (последно изменение в ДВ, бр. 65 от 22.07.2003 г.), където в закона се посочва, че под "заварена" сграда, трябва да се разбира само законно изградения строеж. Допълнителни указания в това отношение дава МРРБ, като въпросите са разширени и отговорите конкретизирани по следния начин:

1. Следва да се считат за "заварени обекти" строежи без строителни книжа, когато за тях има издаден акт за държавна собственост по Наредбата за държавните имоти (ДВ, бр. 79 от 1975 г., отменена в ДВ, бр. 82 от 1996 г.). За тези строежи, ако са унищожени или загубени строителните книжа, възможно е да се проведат процедури за възстановяването им по разпоредбата на чл. 145, ал. 5 от ЗУТ .

2. "Заварен строеж", но не приет и въведен в експлоатация е и строеж, който не е финализиран по установения ред до 09.04.1993 г. (ДВ, бр. 28 от 1993 г.). Този документ може да бъде: удостоверение, писмо, становище, изискващо се по чл. 12, ал. 3, т. 2 от Закон за храните (ДВ, бр. 8 от 2011 г.), когато строежът се подготвя и преустройства, така че в него да се пакетират или продават хранителни стоки. Този строеж не подлежи на приемане и въвеждане в експлоатация, съгласно даденото Указание № 08-Д-16 от 14.04.2004 г. на МРРБ и Указание № 32-00-17 от 15.02.2004 г. на Министерство на земеделието и храните. За установяване датите на изграждане, за строежите без строителни книжа, намира приложение разпоредбата на § 184, ал. 8 от Заключителните разпоредби на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 22.07.2003 г.). Нарушителите следва да представят някакви доказателства за законността на строежа, за уточняване датата на изграждането му, включително и нотариално заверени декларации, за неистиността на които се носи наказателна отговорност.

 

3. Не се премахват и не е забранено ползването на незаконни строежи, изградени до 07.04.1987 г., при условие, че са били допустими по подробните устройствени планове и правилата и нормативите, които са действали по време на изграждането им (съгласно § 16, ал. 1 от ЗУТ). Те могат да бъдат предмет и на прехвърлителни сделки, ако собствениците им се снабдят с удостоверения от общината, че строежите са незаконни, но търпими (с изключение тези строежи по чл. 53-а от ЗУТ - временните строежи).

4. Незаконни строежи, изградени в периода от 08.04.1987 г. до 30.07.1998 г., но неузаконени до влизането в сила на този закон (ЗУТ- влязъл в сила по отношение на § 16 от 02.01.2001г.), не се премахват и не е забранено ползването им, ако са били допустими по действащите подробни устройствени планове и правилата и нормативите, които са били в сила по време на извършването им, или съгласно този закон (ЗУТ). И още едно важно условие: които са били декларирани от собствениците им, че са незаконни пред одобряващите органи в срок до 31.12.1998 г. (ДВ, бр. 79 от 1998г.). За тях също могат да се проведат процедури по снабдяването им със строителни книжа, съгласно разпоредбата на чл. 145, ал. 5 от ЗУТ .

Следователно, ако собственик иска някаква интервенция на известен свой обект, или да го преустройва за магазин за продажба на хранителни стоки, първо следва да се провери законно изграден ли е той и завършени ли са финализиращите процедури по приемането му (респективно, регистрирането му в общината по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ), въвеждането му в редовна експлоатация, което се отнася за строежите от четвърта и пета категория.

Източник на снимката: интернет