Премини към основното съдържание

Община Симитли е сред одобрените и допуснати до финална оценка общини по процедура от Плана за възстановяване

Община Симитли, нов проект, спечелен проект

Община Симитли е на път да подпише поредния си проект, който е по  Национален план за възстановяване и устойчивост с наименованието на проектното предложение “Устойчиво енергийно обновяване на „Административна сграда – гр. Симитли““ по процедура:  BG-RRP-4.020 "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ."

 

Проектното предложение предвижда да се изпълни енергийно обновяване на сграда за административно обслужване и осигуряване на достъпна среда. Финансирането по процедурата ще подпомогне община Симитли да увеличи дела на обновената и енергийно ефективна нежилищна инфраструктура на територията на общината, което да подобри условията за работа като резултат от достигнат клас на енергопотребление "А" и намали разходите за енергопотребление.Чрез предвидените мерки и дейности Община Симитли цели да намали разходите за енергопотребление на сградата - обект на интервенция, което ще доведе до спестяване на публичен ресурс и ще подобри условията за работа в помещенията. Модернизирайки енергийно ефективната материална база общината ще повиши привлекателността на сградата и ще осигури здравословни и качествени условия за обитаване на работещите и ползвателите на административните услуги.

 

Инвестицията ще допринесе за подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на сградата. Мерките ще осигурят рентабилна експлоатация на сградата, което цели да повиши възможността от устойчиво управление и поддръжка, с оглед предоставяне на по-добри и допълнителни услуги на населението. Чрез подобряване на достъпа на хора с увреждания община Симитли ще изпълни изискванията на Наредба №РД-02-20-2/26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

 

Инвестицията кореспондира с приоритетите на общината, свързани с подобряване условията на труд и модернизиране на общинските сгради. Предложението за изпълнение на инвестицията е залегнало в Плана за интегрирано развитие на Община Симитли: Мярка 7 : Развитие на енергийната ефективност и енергийната сигурност, Дейност 1.7.2 Развитие производството на електроенергия от възобновяеми източници.

 

Проектът е в унисон с националните политики, свързани с енергетиката и климата, в контекста на европейското законодателство.

 

Енергийната ефективност е една от основните амбиции на ЕС за извършване на преход към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика до 2050 г. и е от основно значение за изпълнението на целите за периода 2020–2030г.

 

Постигането на целите за повишаване на енергийната ефективност е стратегически свързано с обновяването на сградния фонд, както е предвидено в настоящия проект. Предложението за инвестиция за устойчиво енергийно обновяване на административната сграда попада в областта на стълб „Зелена България“, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ от одобрения План за възстановяване и устойчивост на Република България.

 

Сградата, към която е насочена инвестицията е общинската сграда, в която са ситуирани на първия етаж Полицейски участък-Симитли и на втория етаж- отдел "Социална закрила"- филиал Симитли към ДСП-Благоевглад. По процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сгради фонд за административно обслужване, култура и спорт " Община Симитли има още четири проектни предложения, които са в оценка и се очаква да бъдат успешно допуснати  до следващ етап на финално оценяване в областите култура и спорт.