Премини към основното съдържание

ВИЖТЕ как може да станете съдебен заседател в Районен съд - Благоевград

   Уважаеми жители на община Симитли,

          Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Благоевград и в изпълнение на Решение № 869 по Протокол 85 от 03.05.2023г. на Общински Съвет – Симитли относно: Откриване на процедура за определяне на 20 кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Благоевград за мандат 2024 – 2028 година и правила за нейното провеждане, както и избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели към Районен съд – Благоевград, е открита процедура за набиране и определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Благоевград, мандат 2024 – 2028 година.

 

 1. Изисквания към кандидатите: 
 1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
 • е на възраст от 21 до 68 години;
 • има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 • има завършено най-малко средно образование;
 • не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • не страда от психически заболявания. 
 1. Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 
 • е съдебен заседател в друг съд;
 • е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд – Благоевград.

 

 1. Необходими документи:
 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Симитли може да се обръщат за препоръки;
 • мотивационно писмо;
 • писмено съгласие;
 • декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;
 • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидатът за съдебен заседател е роден преди 16 юли 1973 г.

 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗСВ  обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата.

Документите се подават в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок от 25.05.2023г. до 25.06.2023г. в Деловодството на Общинска администрация – гр. Симитли.

ВАЖНО! Всички приложения, които са Ви необходими за кандидатстване може да откриете ТУК!