Премини към основното съдържание

ВАЖНО! Деклариране на новопостроени сгради – завършени до „груб строеж“

МДТ, строеж, груб строеж, община Симитли

Община Симитли апелира всички граждани и собственици на имоти на територията на Общината да декларират своите имоти.

Във връзка с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси и Закона за устройство на територията, всички собственици на новопостроени сгради или сгради в груб строеж трябва да декларират своите постройки подавайки декларация по чл.14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

Декларацията по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подава за новопостроена сграда, завършена в „груб строеж“ и на самостоятелните обекти в нея, подлежаща на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

Декларацията се подава в двумесечен срок от завършване на сградата в груб строеж от възложителя на строежа, който съгласно ЗУТ е: собственикът на имота; лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот; лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Подадените данни от един възложител ползват останалите възложители.

Декларираните сгради, построени до 63%, а именно сградите, за които е издаден Акт образец 14, няма да подлежат на облагане с данък, но пропускането на тяхното деклариране в срок ще бъде санкционирано. 
    Необходими документи:
•    Декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ;
•     Документ за собственост;
•    Скица на поземлен имот;
•     Удостоверение за наследници /при наследство/
•     Удостоверение за степен на завършеност;
•    Акт образец 14;
•    Обяснителна записка Част „Архитектура“;
•    Пълномощно /при необходимост/

Всички заинтересовани могат да получат повече информация в отдел „Местни данъци и такси“ към Общинска администрация – Симитли.