Премини към основното съдържание

Организират детски празник "Ден на талантите" на 25.09.2020г.

image

                                                                                           „СДРУЖЕНИЕ „КОМАТИНИЦА“

в качеството си на партньор по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвимите групи на територията на община Симитли“ с бенефициент   ОБЩИНА СИМИТЛИ

                                                                                                                       и

                                                                            Детска градина „Радост” – филиал „Ян Бибиян”

по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, с номер на договор по ОП „НОИР“ – BG05M9OP001-2.018-0017-2014BG05M2OP001-C01 и в изпълнение на ДЕЙНОСТ 3 „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“

                                                                                    ОРГАНИЗИРАТ детски празник

                                                                                                "Ден на талантите"

                                                                                          На 25.09.2020 г. от 17:30 ч.

                                                                                В ДВОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Мероприятието ще се проведе при спазване на физическа дистанция от 1,5 м при условия и указания на Заповед №РД-01-393/09.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Моля, носете лични предпазни средства!


                        ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли““, договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове