Премини към основното съдържание

Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски“ – село Долно Осеново открива учебната 2021/ 2022 година с тържествена празнична програма на открито

Новата учебна 2021/ 2022 година в Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски” - село Долно Осеново, общ. Симитли, ще бъде открита тържествено с празнична програма на открито, която ще се проведе на 15 септември 2021 г. в 09:00 часа. Традиционно в училищния двор ще бъдат посрещнати учители, ученици, родители и гости.

 

Началото на празника ще започне с вдигане на националния флаг на Република България под звуците на българския химн и изнасяне на училищното знаме. Празничната програма включва литературен рецитал, песни в изпълнение на ученици, мажоретен и народен танц, приветствие от името на директора за „Добър час!” и обръщение на родител на първокласник към учителския колектив.

 

През тази учебна година училищният праг ще прекрачат 181 ученици, от които 11 първокласника, разпределени в една паралелка.

 

Предвид пандемичната обстановка в страната и задаващата се опасност от нова вълна на заразата, с цел опазване здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички около нас, екипът на ОбУ „Св. Паисий Хилендарски” е създал следните правила за организация на работа в училището с ясното съзнание, че няма абсолютно безопасна среда в условията на пандемия. Това предполага, че нашият план за набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието, има за цел, доколкото е възможно, да направим училището максимално безрискова среда.

 

Създадена организация в училище е следната:

 

1. Определени са два входа за влизане и излизане от сградата на училището;

2. Определена е схема за вход-изход на всеки випуск с часово разминаване;

3. Осигурена е апаратура за измерване на температурата и дезинфекция на ръце на входа;

4. Всяка паралелка учи в собствена класна стая;

5. Направено е разделение на смени и отделни етажи на учениците от различните етапи;

6. Определено е индивидуално място на всеки ученик, определено със стикер в класната стая;

7. Задължително е „дясно“ движение по коридори и стълбища, което следва стрелките на пода;

8. Часовете по ИТ да се провеждат в оборудваните кабинети на третия етаж;

9. Часовете по ФВС да се провеждат на двора при хубаво време, а при влошени климатични условия във физкултурния салон, но при строго регламентирани правила за обучение на закрито;

10. При въвеждане на ОЕСР ще се работи в платформата Microsft Teams;

11. Осъществява се дежурство по график на учителите по коридорите.

 

Предприети мерки от ОбУ „Св. Паисий Хилендарски”:

 

1. Измерване на температурата на входа;

2. Дезинфектанти на входовете на сградата за ръце;

3. Дезинфектанти пред санитарни възли и във всяка класна стая;

4. Дезинфекция на кабинети по ИТ и салон по ФВС след всяка паралелка;

5. Проветряване всяко междучасие на класните стаи;

6. Спазване на общите здравни мерки;

7. Носене на лични предпазни средства.

 

Правила за спазване в ОбУ „Св. Паисий Хилендарски”:

 

1. Учениците от начален етап се движат по коридорите само на втория етаж;

2. Учениците от прогимназиален и гимназиален етап се движат ЕДИНСТВЕНО по коридорите на първия, и третия етаж, като е забранено да преминават през етажите на начален етап;

3. Тоалетните се ползват на етажа, на който е класната стая на паралелката;

4. Момчетата се подготвят /преобуват и преобличат/ за ФВС в класната стая, а девойките- в съблекалните;

5. Класната стая се заключва от отговорник на класа преди часа по ИТ и ФВС.

 

Директорът на учебното заведение Лиляна Качулска сподели, че на този етап опитът ѝ по отношение провеждането на занятията в пандемична обстановка показва известни затруднения в работата на всички свързани в образователния процес. „Става въпрос за търсенето на правилната формула и баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга. Като положителен резултат обаче можем да посочим, че успяхме да накараме учениците да бъдат по-отговорни по отношение на своето здраве и това на околните. Разисквания по тази тема под формата на разговори, питания и дискусии редовно се поставяше във всеки един час при различните учители. Също така децата осъзнаха динамичността на времето, в което живеят и, че без нужните познания, подкрепа, екипност и толерантност днешният свят би загубил своето очарование“, каза още тя.