Премини към основното съдържание

Коментират темата: ,,Междукултурни умения за лична ефективност, толерантност и инициативност“ утре в Симитли

Пети – последен обучителен семинар ще се проведе на 12.05.2021 г. (сряда) по проект на Община Симитли в партньорство със Сдружение „Коматиница“ - „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“ , Договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C02 по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ в залата на Народно Читалище ,,Св. Климент Охридски“, гр. Симитли, община Симитли.

Темата е ,,Междукултурни умения за лична ефективност, толерантност и инициативност“

Поканени да присъстват на обучителния семинар са родители на деца от детски градини и училищата на територията на община Симитли, педагози от партньорските Детска градина „Радост“ и Детска градина – с. Долно Осеново, общински експерти в областта на образованието и социалните услуги, неправителствени организации, както и всички желаещи да се включат заинтересовани страни.

Мероприятието ще се проведе при спазване разпоредбите на Заповед №РД-01-274/29.04.2021 г. на Министър на здравеопазването, т. 9. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.