Премини към основното съдържание

Чуден "Празник на танца" в Симитли

Празник.

Голям!

С много песни и танци! С голяма публика, въпреки дъждовното време! С много настроение!

Се проведе вчера в Симитли.

 

За пореден път жителите на града показаха, че нищо не ги притеснява, когато става дума за веселие. За всеобщо веселие. За празници.

 

Певци пяха, танцьори играха и публика се весели на вчерашния „Празник на танца“, организиран от Община Симитли – бенефициент по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“ , Договор за БФП № BG05M9OP001-2.018-0010 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ / BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.

 

В организирания концерт участваха: АНСАМБЪЛ „ВЕСЕЛИЕ“ - с ръководители Калина и Любомир Марянски, ДЕТСКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ „ИЗВОРЧЕ“ към НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Св. Климент Охридски - 1922“ - град Симитли - с ръководител Любомир Марянски, Детска певческа група към Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922“ – град Симитли с ръководител Ели Боянска, Мъжка фолклорна група „Веселие“ – град Симитли, Детски танцов състав „Веселяче“ - гр. Кресна -  с ръководител Любомир  Марянски, Мажоретен състав и дискобалет към Народно читалище „Св.Климент Охридски - 1922“  - град Симитли с ръководител Калина Марянска.

 

Много жители и гости на града, родители, роднини, приятели дойдоха на площада за празника. Кметът на община Симитли - Апостол Апостолов, зам.-кметът Евгения Георгиева, служители на Общинска администрация - Симитли, също бяха там и с интерес гледаха богатата програма. 

 

Празничният концерт е част от проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“  на Община Симитли в партньорство със  Сдружение „Коматиница“, Сдружение „Дамяница“, Сдружение „Активни младежи“, Детска градина „Радост“ – град Симитли, Детска градина – с. Долно Осеново, Общинско предприятие „Вранещица“ ЕООД.

 

Проектът предлага интегриран подход за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки. Целите и дейностите по проекта са в унисон с Националната стратегия за интегриране на ромите, Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на соц. включване и Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, които гарантират условия за равноправно интегриране на ромите и на българските граждани в уязвимо положение от други етнически групи в обществения и икономическия живот. Проектните дейности кореспондират с целите на Община Симитли в Общинската стратегия за социални услуги и са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи, а именно: ПН 1 с обща цел "Предотвратяване на рискове, водещи към соц. изключване и изолация на индивиди и групи. Подкрепа на интегритета на семейства и общности"; ПН 3: с обща цел "Развитие на капацитета за управление и предоставяне на качествени и ефективни соц. услуги"; ПН 4 с обща цел "Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги", мерки 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.4.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.4.; 1.4.1.2.2.1. Проектните дейности са в унисон и с планът за действие за изпълнение на интеграционните политики. ПР I: ОБРАЗОВАНИЕ чрез гарантиране на равен достъп до качествено образование; Интегриране и адаптиране на децата и учениците от ромски произход в учебните заведения; Превенция срещу ранното отпадане на социално слаби ученици; Включване на училищните настоятелства и граждански организации при разработването, провеждането, контрола и оценката на образователно-интегр.политики. ПР ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Намаляване заболяемостта, намалената работоспособност и смъртност от някои широко разпространени заболявания; Осигуряване на равен достъп до здравни услуги. Запознаване на лицата в неравн. положение със задълженията и правата им; Намаляване на бременностите в юношеската възраст и родствените бракове; Разработване и излъчване на видео и аудио клипове на здравна тематика, адресирани към лицата в неравн.положение. ПР ІV: ЗАЕТОСТ - Осигуряване на достъп на целевата група до пазара на труда; Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация. ПР VI : КУЛТУРА И МЕДИИ чрез постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция. Специфичните цели на проекта съвпадат напълно с предвидените резултати посредством увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите и маргинализираните общности.