Menu

Общинско предприятие "ВРАНЕЩИЦА" ЕООД - гр. Симитли обявява прием на документи за субсидирана заетост

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ВРАНЕЩИЦА” ЕООД

2730 Симитли, ул. Христо Ботев № 27, телефон: +359 882 444 882, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

в качеството на партньор на Община Симитли - бенефициент по проект

„Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“,

Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C01 и Допълнително споразумение №01 към Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C01 , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 и

в изпълнение на проектна

Дейност 1 “Активиране на икономически неактивни лица и включване в заетост“

 
 

О Б Я В Я В А  

прием на документи за длъжността

„6220301 Озеленяване и цветарство“

в Общинско предприятие „ВРАНЕЩИЦА“ ЕООД – град Симитли

10 лица ще бъдат включени в субсидирана заетост по проекта

12 месеца трудова заетост на пълно работно време при срочен трудов договор

Месечно възнаграждение: минимална работна заплата за страната.

Целева група по проекта:

икономически неактивни лица от ромската общност и лица населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице

концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация, висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.

 

 

 

 1. I.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 1. Поддръжка на паркове и градини и други залени и цветни площи,
 2. Поддръжка на дървесната и храстовидната растителност и залесяване в населени места и извън тях.
 3. Дейности, свързани с изграждане, поддържане и обзавеждане на паркове, градини, лесопаркове, крайпътни насаждения и защитни пояси.
 4. Манипулации свързани с подготовка на почвата: оране, разкопаване с бел или мотика, почистване на чимове, бурени, коренища и др., и пренасяне на определено място.
 5. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
 1. II.ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за качественото изпълнение на възложената ра­бота.

2. Носи отговорност при нанесени вреди върху инвентара и материалите, които пренася и използва в процеса на изпълнение на задълженията си.

3. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.

4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

 1. III.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: средно или основно.

2. Друга квалификация: не се изисква.

3. Професионален опит: не се изисква.

 1. IV.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 2. Документ за образование – основно или средно, диплом.
 3. Автобиография – CV
 4. Медицинско свидетелство за започване на работа
 5. Заявление-декларация – по образец.
 1. V.МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Кандидатите могат да подават необходимите документи – лично, на адрес: град Симитли на адрес: ул.“Христо Ботев“ №27, всеки работен ден от седмицата, във времето от 8.30 до 17.00 часа, в периода от 10.11.2020 г. до 19.11.2020 г., включително.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично по телефона и ще бъдат поканени за сключване на трудови договори.

За допълнителна информация: лице за контакти: Илиан Митревски, телефон 0882444882, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Управител

Общинско предприятие „Вранещица“ ЕООД – град Симитли

нагоре

ОБЯВИ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Общинско предприятие "ВРАНЕЩИЦА" ЕООД - гр. Симитли обявява прием на документи за субсидирана заетост

03.11.2020

Общинско предприятие "ВРАНЕЩИЦА" ЕООД - гр. Симитли обявява прием на документи за субсидирана заетост

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ВРАНЕЩИЦА” ЕООД 2730 Симитли, ул. Христо Ботев № 27, телефон: +359 882 444 882, vraneshtica2019@abv.bg в качеството на партньор на Община Симитли - бенефициент по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C01 и Допълнително споразумение №01 към Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C01 , финансиран...

Read more

Общинска администрация - Симитли търси да назначи строителен техник

18.09.2020

Общинска администрация - Симитли търси да назначи строителен техник

Общинска администрация - Симитли търси да назначи строителен техник.

Read more

Колко българи са на работа във Франкфурт?

24.02.2020

Колко българи са на работа във Франкфурт?

Поне 85% от българите в чужбина учат или работят в западна Европа и Северна Америка. Това се между 800 хиляди и 1,6 милиона сънародници, разпръснати на територията на различни страни в тези части. Сред тях обаче определено се открояват фаворити, в които българското население непрестанно расте и днес то е...

Read more

Прием на документи за длъжност "психолог"

17.02.2020

Прием на документи за длъжност "психолог"

  Сдружение „Активни младежи“ 2730 Симитли, ул. Христо Смирненски 12, тел.0890309310, aktivni_mladegi@abv.bg В качеството на партньор по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ОБЯВЛЕНИЕ за прием на документи за длъжност „ПСИХОЛОГ“ Дейност 2 „Осигуряване...

Read more

Прием на документи за свободни позиции

03.02.2020

Прием на документи за свободни позиции

ОБЩИНА СИМИТЛИ в качеството на бенефициент по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C01 , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и в изпълнение на проектна...

Read more

Прием на документи за заемане на вакантна позиция към екипа за организация и управление на проекта на длъжност „Технически…

28.11.2019

Прием на документи за заемане на вакантна позиция към екипа за организация и управление на проекта на длъжност „Технически сътрудник – работа с НПО“

ОБЩИНА СИМИТЛИ в качеството на бенефициент по на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C01, по процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“...

Read more

Условия за публикации с предизборни послания и агитационно съдържание за МЕСТНИ ИЗБОРИ'2019

16.09.2019

Условия за публикации с предизборни послания и агитационно съдържание за МЕСТНИ ИЗБОРИ'2019

Съгласно регламент за публикации в законоустановения срок за предизборна кампания, „електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове, могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.“ Според този текст от изборния кодекс, СИМИТЛИ.ИНФО...

Read more

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ - ОБЯВА

29.07.2019

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ - ОБЯВА

ОБЯВА: Във връзка с изпълнение на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, договор BG05M9OP001-2.018-0010-C01, процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, финансирана от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативна програма...

Read more

Сдружение "Коматиница" - прием на документи - удължен срок

12.06.2019

Сдружение "Коматиница" - прием на документи - удължен срок

„Сдружение Коматиница“, гр. Симитли, партньор по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, на община Симитли, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M 2ОР001-С01, по Оперативна програма 2„Наука и образование за интелигентен растеж“ и в изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите във...

Read more

Обучение - Озеленяване и цветарство

07.06.2019

Обучение - Озеленяване и цветарство

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ Общинско предприятие „ВРАНЕЩИЦА“ ЕООД, гр. Симитли, стартира набирането на участници, желаещи да се включат в обучение за придобиване на I СПК по професия – 6220301: „Озеленяване и цветарство ”. Обучението е с продължителност 300 учебни часа, които ще се проведат на територията на община Симитли и...

Read more

Сдружение "Активни младежи" - прием на документи

06.06.2019

Сдружение "Активни младежи" - прием на документи

СДРУЖЕНИЕ „АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“ 2730 Симитли, ул. „Христо Смирненски“ №12 в качеството си на партньор по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“ с бенефициент ОБЩИНА СИМИТЛИ по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа...

Read more

Сдружение "Коматиница" - прием на документи

03.06.2019

Сдружение "Коматиница" - прием на документи

„Сдружение Коматиница“, гр. Симитли, партньор по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, на община Симитли, финансиран по договор №  BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M 2ОР001-С01, по Оперативна програма 2„Наука и образование за интелигентен растеж“ и в изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите във...

Read more

Общинска служба по земеделие Симитли изготви проект на картата на масивите за земеделските земи

29.08.2018

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на основание чл.74,...

Read more

Заседание на комисията по земеделските земи

14.08.2018

Относно създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година на територията на община Симитли. В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-712 / 02.08.2018 г. на Директора...

Read more

Продавам търговски обект

25.09.2017

Продавам търговски обект, намиращи се в приземен етаж на бивша административна сграда в центъра на град Симитли. Общата площ е 417 кв. м. Цена: 75 500 лв. Телефон за контакр: 074871140

Read more

Прекъсват тока на места в Симитлийско

12.03.2017

Прекъсват тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването, поради заявка на ЕСО  за направа на профилактика в П/ст Симитли, както следва: На  14 март, ток няма да има от 08:30 до 16:30 часа в селата Брежани и ПолетоОбщина СимитлиНа 13. 03. 2017 г. /15:...

Read more

Затварят моста над река Струма посока квартал "Ораново" за ремонт

08.03.2017

Община Симитли уведомява всички граждани и гости на града, че утре 9-ти март от 09:00 часа за преминаване ще бъде затворен мостът над река Струма посока квартал "Ораново". Поради ремонтни дейности по настилката на моста, той ще бъде затворен до момента на отремонтирането му.

Read more

Спират тока на места в Симитлийско

02.03.2017

Спират тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването, поради заявка на ЕСО  за направа на профилактика в П/ст Симитли, както следва: На  7 март, ток няма да има от 08:30 до 16:30 часа в селата Брежани и Полето Община Симитли   На 06.03.2017 г. /15:30 - 16:30...

Read more

Прекъсват тока на места в Симитлийско

30.01.2017

Прекъсват тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва:   Община Симитли На 30.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Симитли ІІ-760 Кв. 53 Васил Априлов 7;...

Read more

Режим на водата в Крупник и Полена заради заледяване

10.01.2017

Режим на водата в Крупник и Полена заради заледяване

“Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград уведомява своите клиенти, че поради заледяване на водата и намаляването на нейния дебит в селата Крупник и Полена, община Симитли е възможно преминаването на режим на водата в тези населени места. Превантивно, „ВиК“ уведомява своите клиенти да се снабдят с необходимите водни количества при...

Read more

Нов вид месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане

03.01.2017

Нов вид месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане

Дирекция ,,Социално подпомагане"- Симитли, уведомява заинтересованите лица и семейства, че:  От 1 януари 2017 г. в сила са съществени изменения в Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), направени чрез приетите текстове в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния...

Read more

Обществено обсъждане на Бюджет 2017 на Община Симитли

28.12.2016

Обществено обсъждане на Бюджет 2017 на Община Симитли

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИМИТЛИ ВИ КАНИ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА “ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И ЗА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2016г.” И ОБСЪЖДАНЕ НА “ БЮДЖЕТ 2017”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.01.2017г. /ПЕТЪК/ ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАЛАТА...

Read more

Прекъсват тока на места в Симитлийско

19.12.2016

Прекъсват тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва:   На 20.12.2016 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Градево Местност Въковица Местност Калугерица Местност Мадана; Долно...

Read more

Спират тока на места в Симитлийско

12.12.2016

Спират тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва:   На 12.12.2016 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  с. Градево - по искане на "ЕСО" ЕАД.   На...

Read more

Прекъсват тока на места в Симитлийско

05.12.2016

Прекъсват тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва: Община Симитли           На 05.12.2016 г. /09:45 - 10:15 ч./ -  Бивши Военни Бази....

Read more

Спешно се търси кръв

29.11.2016

Спешно се търси кръв от 0 отрицателно група за Божидар Панайотов Александров от Симитли .  Телефонът, на който може да се обадите, ако имате желание да помогнете е 0895 61 62 50.

Read more

Спират тока на места в Симитлийско

28.11.2016

Спират тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва: Община Симитли       На 28.11.2016 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Долно Осеново Махала Долна   На 28.11.2016...

Read more

Изплащат възнагражденията на СИК

21.11.2016

Изплащат възнагражденията на СИК

От днес 21 ноември 2016г. започна изплащането на възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии, участвали във втория  тур на изборите на 13 ноември  за президент, информират  от община Симитли.    Парите ще се получават срещу удостоверение в сградата на Общинска администрация, в стая 301- каса.  

Read more

Прекъсват тока на места в Симитлийско

14.11.2016

Прекъсват тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва:   Община Симитли     На 15.11.2016 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Симитли Васил Левски 10, 12,...

Read more
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd