Menu

Прием на документи за заемане на вакантна позиция към екипа за организация и управление на проекта на длъжност „Технически сътрудник – работа с НПО“

ОБЩИНА СИМИТЛИ

в качеството на бенефициент по на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C01, по процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,

О Б Я В Я В А

прием на документи за заемане на вакантна позиция

към екипа за организация и управление на проекта

на длъжност „Технически сътрудник – работа с НПО“

(със сключване на граждански договор)

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Длъжност:                 Технически сътрудник – работа с НПОпо проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, ОПРЧР.

Място на работа:      ОБЩИНА СИМИТЛИ

Шифър по НКПД:    3343-3006

 

ІІ. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Осъществява координирането и комуникацията между партньорите по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор за БФП №BG05M9OP001-2.018-0010-C01, по процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, в съответствие с: разписаните в него дейности, срокове за изпълнение и методика; разписаните задължения и отговорности на позицията „Технически сътрудник – работа с НПО“ по ОП РЧР; указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г.”; действащата нормативна уредба; решенията на бенефициента Община Симитли, разпоредби на Кмета на общината и на Ръководителя на проекта.

ІІI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.         Образование: Висше – магистърска степен в областта на хуманитарното, юридическото

и/или икономическо образование.

2.         Професионален опит: минимум 1 година опит в организацията и/или

управлението/изпълнението на сходен тип дейности и /или проекти.

3.         Лични качества – комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за

работа самостоятелно и в екип, опит в областта на обществените поръчки, отлични организационни и лични качества.

4.         Познаване на документите, свързани с изпълнението и управлението на проекти по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г.”.

5.         Вътрешни правила и инструкции относно реда и начина на изпълнение на проекти,

финансирани от ЕС, за документооборот и финансова дисциплина.

6.         Компютърна грамотност – работа с програмни продукти, свързани с текстообработка,

изготвяне на справки, документи и др.

IV. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.         Подпомагане на Ръководителя на проекта при организацията и изпълнението на проекта, подпомага работата на координатора по дейности на ОПРЧР;

2.         Съблюдаване на графика за изпълнението на дейностите по ОПРЧР от страна на неправителствените организации;

3.         Координиране на дейностите и комуникацията между партньорите по проекта;

4.         Информира ръководителя на проекта при възникнали проблеми;

5.         Участва активно в организацията и координацията при изпълнението на всяка дейност

по проекта;

6.         Участва при изготвяне на междинни и окончателни технически и финансови отчети;

7.         Поддържа активна комуникация с експертите, включени в изпълнението на проекта, доставчици, медии и други заинтересовани лица.

8.         Участва при организиране на публични събития в началото и края на проекта;

9.         Участва при подготовката на документация за избор на изпълнители във връзка с

изпълнението на проекта.

10.       Участва в срещи на екипа за управление на проекта и работни срещи между партньорите и екипа.

11.       Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководителя на проекта.

V. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1.         Отговаря за своевременното получаване и изпращане на документацията и получените

нареждания.

2.         Носи отговорност за несвоевременното или неточно изпълнение на дадените

нареждания, както и за разпространение на получена информация, отнасяща се до проекта.

3.         Отговаря за достоверността на документите, информацията и техническите отчети,

които представя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г.”.

VI. Умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите

1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове

2. Организационни компетентности

3. Способност да планира, организира и изпълнява трудовите си задължения, свързани с изпълнението на проекта

4. Способност за работа в екип и решаване на задачи поставени за съвместно изпълнение

5. Комуникационна компетентност

 

VII. Необходими документи при кандидатстване

1. Заявление до кмета на община Симитли

2. Автобиография

3. Документ за самоличност – за справка

4. Документ за придобита образователна степен, допълнителна квалификация и др.

5. Документ, удостоверяващ професионален опит в сферата на управление на европейски проекти.

VIII. Място и срок за подаване на документи

 

Всички заинтересовани лица могат да подават документи в деловодство на Общинска администрация - град Симитли, всеки работен ден от седмицата във времето от 08:30 ч. до 17:00 часа.

Подборът на участниците ще се осъществи на база заявен интерес и при спазване изискването за недопускане на дискриминация.

IX. Срок за подаване на документи: от 28.11.2019 г. до 05.12.2019 г. включително.

За контакти и повече информация: на място – Общинска администрация – град Симитли или на телефон : 0748 72138, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

нагоре

ОБЯВИ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Общинска администрация - Симитли търси да назначи строителен техник

18.09.2020

Общинска администрация - Симитли търси да назначи строителен техник

Общинска администрация - Симитли търси да назначи строителен техник.

Read more

Колко българи са на работа във Франкфурт?

24.02.2020

Колко българи са на работа във Франкфурт?

Поне 85% от българите в чужбина учат или работят в западна Европа и Северна Америка. Това се между 800 хиляди и 1,6 милиона сънародници, разпръснати на територията на различни страни в тези части. Сред тях обаче определено се открояват фаворити, в които българското население непрестанно расте и днес то е...

Read more

Прием на документи за длъжност "психолог"

17.02.2020

Прием на документи за длъжност "психолог"

  Сдружение „Активни младежи“ 2730 Симитли, ул. Христо Смирненски 12, тел.0890309310, aktivni_mladegi@abv.bg В качеството на партньор по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ОБЯВЛЕНИЕ за прием на документи за длъжност „ПСИХОЛОГ“ Дейност 2 „Осигуряване...

Read more

Прием на документи за свободни позиции

03.02.2020

Прием на документи за свободни позиции

ОБЩИНА СИМИТЛИ в качеството на бенефициент по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C01 , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и в изпълнение на проектна...

Read more

Прием на документи за заемане на вакантна позиция към екипа за организация и управление на проекта на длъжност „Технически…

28.11.2019

Прием на документи за заемане на вакантна позиция към екипа за организация и управление на проекта на длъжност „Технически сътрудник – работа с НПО“

ОБЩИНА СИМИТЛИ в качеството на бенефициент по на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-C01, по процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“...

Read more

Условия за публикации с предизборни послания и агитационно съдържание за МЕСТНИ ИЗБОРИ'2019

16.09.2019

Условия за публикации с предизборни послания и агитационно съдържание за МЕСТНИ ИЗБОРИ'2019

Съгласно регламент за публикации в законоустановения срок за предизборна кампания, „електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове, могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.“ Според този текст от изборния кодекс, СИМИТЛИ.ИНФО...

Read more

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ - ОБЯВА

29.07.2019

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ - ОБЯВА

ОБЯВА: Във връзка с изпълнение на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, договор BG05M9OP001-2.018-0010-C01, процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, финансирана от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативна програма...

Read more

Сдружение "Коматиница" - прием на документи - удължен срок

12.06.2019

Сдружение "Коматиница" - прием на документи - удължен срок

„Сдружение Коматиница“, гр. Симитли, партньор по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, на община Симитли, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M 2ОР001-С01, по Оперативна програма 2„Наука и образование за интелигентен растеж“ и в изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите във...

Read more

Обучение - Озеленяване и цветарство

07.06.2019

Обучение - Озеленяване и цветарство

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ Общинско предприятие „ВРАНЕЩИЦА“ ЕООД, гр. Симитли, стартира набирането на участници, желаещи да се включат в обучение за придобиване на I СПК по професия – 6220301: „Озеленяване и цветарство ”. Обучението е с продължителност 300 учебни часа, които ще се проведат на територията на община Симитли и...

Read more

Сдружение "Активни младежи" - прием на документи

06.06.2019

Сдружение "Активни младежи" - прием на документи

СДРУЖЕНИЕ „АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“ 2730 Симитли, ул. „Христо Смирненски“ №12 в качеството си на партньор по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“ с бенефициент ОБЩИНА СИМИТЛИ по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа...

Read more

Сдружение "Коматиница" - прием на документи

03.06.2019

Сдружение "Коматиница" - прием на документи

„Сдружение Коматиница“, гр. Симитли, партньор по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, на община Симитли, финансиран по договор №  BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M 2ОР001-С01, по Оперативна програма 2„Наука и образование за интелигентен растеж“ и в изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите във...

Read more

Общинска служба по земеделие Симитли изготви проект на картата на масивите за земеделските земи

29.08.2018

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на основание чл.74,...

Read more

Заседание на комисията по земеделските земи

14.08.2018

Относно създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година на територията на община Симитли. В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-712 / 02.08.2018 г. на Директора...

Read more

Продавам търговски обект

25.09.2017

Продавам търговски обект, намиращи се в приземен етаж на бивша административна сграда в центъра на град Симитли. Общата площ е 417 кв. м. Цена: 75 500 лв. Телефон за контакр: 074871140

Read more

Прекъсват тока на места в Симитлийско

12.03.2017

Прекъсват тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването, поради заявка на ЕСО  за направа на профилактика в П/ст Симитли, както следва: На  14 март, ток няма да има от 08:30 до 16:30 часа в селата Брежани и ПолетоОбщина СимитлиНа 13. 03. 2017 г. /15:...

Read more

Затварят моста над река Струма посока квартал "Ораново" за ремонт

08.03.2017

Община Симитли уведомява всички граждани и гости на града, че утре 9-ти март от 09:00 часа за преминаване ще бъде затворен мостът над река Струма посока квартал "Ораново". Поради ремонтни дейности по настилката на моста, той ще бъде затворен до момента на отремонтирането му.

Read more

Спират тока на места в Симитлийско

02.03.2017

Спират тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването, поради заявка на ЕСО  за направа на профилактика в П/ст Симитли, както следва: На  7 март, ток няма да има от 08:30 до 16:30 часа в селата Брежани и Полето Община Симитли   На 06.03.2017 г. /15:30 - 16:30...

Read more

Прекъсват тока на места в Симитлийско

30.01.2017

Прекъсват тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва:   Община Симитли На 30.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Симитли ІІ-760 Кв. 53 Васил Априлов 7;...

Read more

Режим на водата в Крупник и Полена заради заледяване

10.01.2017

Режим на водата в Крупник и Полена заради заледяване

“Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград уведомява своите клиенти, че поради заледяване на водата и намаляването на нейния дебит в селата Крупник и Полена, община Симитли е възможно преминаването на режим на водата в тези населени места. Превантивно, „ВиК“ уведомява своите клиенти да се снабдят с необходимите водни количества при...

Read more

Нов вид месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане

03.01.2017

Нов вид месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане

Дирекция ,,Социално подпомагане"- Симитли, уведомява заинтересованите лица и семейства, че:  От 1 януари 2017 г. в сила са съществени изменения в Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), направени чрез приетите текстове в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния...

Read more

Обществено обсъждане на Бюджет 2017 на Община Симитли

28.12.2016

Обществено обсъждане на Бюджет 2017 на Община Симитли

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИМИТЛИ ВИ КАНИ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА “ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И ЗА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2016г.” И ОБСЪЖДАНЕ НА “ БЮДЖЕТ 2017”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.01.2017г. /ПЕТЪК/ ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАЛАТА...

Read more

Прекъсват тока на места в Симитлийско

19.12.2016

Прекъсват тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва:   На 20.12.2016 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Градево Местност Въковица Местност Калугерица Местност Мадана; Долно...

Read more

Спират тока на места в Симитлийско

12.12.2016

Спират тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва:   На 12.12.2016 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  с. Градево - по искане на "ЕСО" ЕАД.   На...

Read more

Прекъсват тока на места в Симитлийско

05.12.2016

Прекъсват тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва: Община Симитли           На 05.12.2016 г. /09:45 - 10:15 ч./ -  Бивши Военни Бази....

Read more

Спешно се търси кръв

29.11.2016

Спешно се търси кръв от 0 отрицателно група за Божидар Панайотов Александров от Симитли .  Телефонът, на който може да се обадите, ако имате желание да помогнете е 0895 61 62 50.

Read more

Спират тока на места в Симитлийско

28.11.2016

Спират тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва: Община Симитли       На 28.11.2016 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Долно Осеново Махала Долна   На 28.11.2016...

Read more

Изплащат възнагражденията на СИК

21.11.2016

Изплащат възнагражденията на СИК

От днес 21 ноември 2016г. започна изплащането на възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии, участвали във втория  тур на изборите на 13 ноември  за президент, информират  от община Симитли.    Парите ще се получават срещу удостоверение в сградата на Общинска администрация, в стая 301- каса.  

Read more

Прекъсват тока на места в Симитлийско

14.11.2016

Прекъсват тока на места в Симитлийско

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва:   Община Симитли     На 15.11.2016 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Симитли Васил Левски 10, 12,...

Read more

Изплащат възнагражденията на СИК

11.11.2016

Започва изплащането на възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии, участвали в първия тур на изборите на 6 ноември  за президент и национален референдум, информират  от община Симитли.    Парите ще се получават срещу удостоверение в сградата на Общинска администрация, при касиерката в кабинет 301.  

Read more
DMC Firewall is a Joomla Security extension!